Reporting of Child Labor Incident

Let us work together for the rights and welfare of children towards a child labor-free Philippines!
Sama-sama tayong kumilos para sa karapatan at kapakanan ng mga bata tungo sa hangaring child labor-free Philippines! Para sa #BatangMalaya!

Report a child labor incident here:
Mag-report ng insidente ng child labor dito:

Reminders:
Paalala:

Kindly fill out all necessary information to properly address your report.
Hangga’t maaari, kumpletuhin ang mga impormasyong ibibigay upang matugunan ng tama ang iyong report.

Child Labor Incident

  Region*

  Rehiyon

  Province*

  Lalawigan

  City/Municipality*

  Lungsod/Munisipalidad

  Barangay

  Barangay

  Task/s the child/children performs*

  Mga gawain ng bata

  What other task? *

  Ano pang ibang gawain?

  Name of child/children

  Pangalan ng bata

  Other Details

  Iba pang Detalye

  Upload photo/video

  Mag-upload ng larawan

  You can only upload 20mbs per file. if you wish to compress your submission go to: Compressor

  Maari lamang mag-upload ng 20mbs bawat file. Kung nais mong i-compress ang iyong ipinapasa, pumunta sa: Compressor


  If you wish to be contacted, leave your contact information below.

  Name

  Pangalan

  Mobile Number

  Numero

  Email

  Privacy Statement